10/01/2020 - Повідомлення про інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НД-УКРАЇНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

35018320

3. Місцезнаходження

04074, м. Київ, вул. Вишгородська,
буд. 21- ЛIТЕРА "I"

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 585-52-88

5. Електронна поштова адреса

diduk_tr@ais.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://nd.ais.ua/news.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Наказом директора ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №01-к вiд 09.01.2020р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме звiльнити з посади головного бухгалтера за сумiсництвом Рябоконь Iрину Володимирiвну (паспорт серiї МЕ № 788383, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 10.11.2006р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Особа пропрацювала на посадi 1 рiк 10 мiсяцiв.

Наказом директора ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №02-к вiд 09.01.2020р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме призначити на посаду головного бухгалтера Дiдук Тетяну Романiвну (паспорт серiї МЕ №902348, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 13.11.2008р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - не визначений. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Iнтехстандарт" - бухгалтер, ТОВ "НД-Україна" - заступник головного бухгалтера.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Пархоменко Р. В.

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

10.01.2020

(дата)

 

10-01-2020
Повернутися назад