08/11/2019 - Повідомлення про інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НД-УКРАЇНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

35018320

3. Місцезнаходження

04074, м. Київ, вул. Вишгородська,
буд. 21- ЛIТЕРА "I"

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 585-52-88

5. Електронна поштова адреса

diduk_tr@ais.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://nd.ais.ua/news.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

   

II. Текст повідомлення

Загальними Зборами Учасникiв ТОВ "НД-УКРАЇНА" (Протокол ЗЗУ №08-11/19 вiд 08.11.2019р.) прийнято рiшення:
про зменшення Статутного капiталу ТОВ "НД-УКРАЇНА" з 43 100 000,00 грн. (сорок три мiльйони сто тисяч гривень)
на 10 775 000, 00 грн. (десять мiльйонiв сiмсот сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) до 32 325 000,00 грн. (тридцять два мiльйони триста двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.),
шляхом виходу з числа учасникiв фiзичної особи Святаш Лариси Миколаївни (1723520909) та повернення їй внескiв.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Пархоменко Р. В.

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

08.01.2020

(дата)

 

08-11-2019
Повернутися назад