Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"
2. Код за ЄДРПОУ 35018320
3. Місцезнаходження 04073, м.Київ, пров.Балтiйський, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (044)585-52-88 (044)585-52-88
5. Електронна поштова адреса prv@nd.ais.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Протоколом загальних зборiв ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №1/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме вiдкликати з посади голову ревiзiйної комiсiї Максимову Вiкторiю Iванiвну (паспорт № 000836998, виданий 8034 11.08.2017р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа пропрацювала на посадi 6 та 5 мiсяцiв.
Протоколом загальних зборiв ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №01/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме призначити головою ревiзiйної комiсiї Бежануцу Сергiя Миколайовича (паспорт серiї МН № 271295, виданий ВМВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 17.05.2012р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - не визначений. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Автодрайв Плюс - начальник вiддiлу фiнансового аудиту, ТОВ "АIС АЗЧ Маркет" - начальник вiддiлу фiнансового аудиту.
Протоколом загальних зборiв ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №1/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме вiдкликати з посади члена ревiзiйної комiсiї Бежануцу Сергiя Миколайовича (паспорт серiя МН № 271295, виданий ВМВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 17.05.2012р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа пропрацювала на посадi 6 та 5 мiсяцiв.
Протоколом загальних зборiв ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №01/03-18 вiд 01.03.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме призначити членом ревiзiйної комiсiї Iванову Ларису Вiталiївну (паспорт серiї МЕ № 189406, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi. 18.03.2003р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - не визначений. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ГК "АIС"- директор з економiки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Пархоменко Руслан Володимирович
директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2018
(дата)