Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"
2. Код за ЄДРПОУ 35018320
3. Місцезнаходження 04073, м.Київ, пров.Балтiйський, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (044)585-52-88 (044)585-52-88
5. Електронна поштова адреса prv@nd.ais.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом директора ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №05-к вiд 28.02.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме звiльнити з посади головного бухгалтера Гаврилюк Наталiю Миколаївну (паспорт серiї ВМ № 262058, виданий Новоград-Волинським МРВУМВС України в Житомирськiй обл. 23.11.1996р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Особа пропрацювала на посадi 2,5 роки.
Наказом директора ТОВ "НД-Україна" (далi - Товариство) №07-к вiд 28.02.2018р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме призначити на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом Рябоконь Iрину Володимирiвну (паспорт серiї МЕ № 788383, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 10.11.2006р.). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - не визначений. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: СФГ "Случ" - головний бухгалтер, ТОВ "Iнтехстандарт" - головний бухгалтер".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Пархоменко Руслан Володимирович
директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.03.2018
(дата)