Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Пархоменко Руслан Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.01.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
04073, м. Київ, провулок Балтiйський, буд.20
4. Код за ЄДРПОУ
35018320
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 585-52-88 (044) 585-52-88
6. Електронна поштова адреса
prv@nd.ais.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.01.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Бюлетень. Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://nd.ais.ua/news.html в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПрАТ "Українська фондова бiржа" Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 04.01.2016 Облігація підприємства відсоткова 63000000 630 146.17 07.02.2012 05/2/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
Зміст інформації:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-УКРАЇНА" повiдомляє про делiтинг цiнних паперiв. У зв’язку з невiдповiднiстю облiгацiй вiдсоткових iменних серiї А ТОВ «НД-УКРАЇНА» (UA4000135412) новим вимогам, встановленим для другого рiвня лiстингу, а саме критерiю мiнiмальної номiнальної вартостi серiї випуску облiгацiй, Котирувальною комiсiєю УФБ (протокол вiд 04.01.2016 року №1) було прийнято рiшення про делiстинг облiгацiй ТОВ «НД-УКРАЇНА» шляхом виключення їх з бiржового реєстру УФБ та переведення до категорiї позалiстингових цiнних паперiв.
Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї – 100 000,00(сто тисяч) гривень, кiлькiсть цiнних паперiв щодо яких вчинена дiя 630 (шiстсот тридцять) штук, загальна номiнальна вартiсть – 63 000 000,00 (шiстдесят три мiльйони) гривень. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв: 100%.
Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя 07.02.2012р., номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску 05/02/12, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї бездокументарнi iменнi, вiдсотковi, звичайнi.
Датою делiстингу облiгацiй вiдсоткових iменних серiї А ТОВ «НД-УКРАЇНА» (UA4000135412) є 05.01.2016 року.