Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Пархоменко Руслан Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.10.2018
(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
35018320
4. Місцезнаходження
04073, м. Київ, провулок Балтiйський, буд. 20
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 585-52-88 (044) 585-52-88
6. Адреса електронної пошти

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://nd.ais.ua/finansova_zvitnist.html власного веб-сайту
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
В перелiку змiсту вiдсутня iнформацiя Товариства про:
- одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, у зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не потребує спецiальних лiцензiй (дозволiв);
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з тим, що Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб в Українi у звiтному перiодi
- посаду корпоративного секретаря, у зв'язку з тим, що Товариство не є акцiонерним товариством i не має посади корпоративного секретаря;
- випуски акцiй емiтента, у зв'язку з тим, що акцiї Товариством не випускались;
- iншi цiннi папери, крiм облiгацiй, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим, що Товариством iншi цiннi папери не випускались;
- похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались;
- обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;
- прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, у зв'язку з тим, що Товариство не є Акцiонерним;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, у зв'язку з тим, що Товариство не є Акцiонерним;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у зв'язку з тим, що Товариство не є Акцiонерним;
- забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, у зв'язку з тим, що облiгацiї Товариства звичайнi (незабезпеченi).
- конвертацiю цiнних паперiв, замiну управителя, керуючого iпотекою, трансформацiю iпотечних активiв, змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, iпотечне покриття та замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало публiчне розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН;
Товариством у складi звiту не надається:
- квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - поручителi вiдсутнi.
- звiт про стан об'єкта нерухомостi, у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї Товариством не випускались, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"
2. Дата проведення державної реєстрації 15.03.2007
3. Територія (область) м. Київ
4. Статутний капітал (грн) 43100000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
7. Середня кількість працівників (осіб) 8
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н. в. i. г., 77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютерiв, 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв
9. Органи управління підприємства Вищий орган управлiння Товариством - Загальнi збори учасникiв. Виконавчий орган Товариства - Директор. Контрольний орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв, що складаються з учасникiв чи призначених ними представникiв. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах учасникiв, при цьому, якщо кiлькiсть учасникiв Товариства становить двоє та бiльше осiб, то обов'язково про це треба сповiстити iнших учасникiв Товариства. Учасник у Товариствi вправi передати свої повноваження на участь та прийняття вiд його iменi рiшень на Загальних зборах учасникiв iншому учаснику чи представнику iншого учасника Товариства. Допускається продовження термiну повноважень представника шляхом перепризначення його на черговий термiн. До виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв вiдноситься: а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного капiталу; в) обрання i вiдкликання (звiльнення) Директора (виконавчого органу) i Ревiзiйної комiсiї Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, залежних пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень про них; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури i штатного розкладу Товариства; ж) вирiшення питань про придбання Товариством частки учасника; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств i представництв; и) встановлення розмiру, форм i порядку внесення учасниками додаткових внескiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення персонального складу Лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) виключення учасникiв з Товариства; к) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органа, створення i визначення вiдповiдних контролюючих органiв; л) надання згоди на укладання зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв), будь-яких договорiв (угод) на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., договорiв на вiдчуження об'єктiв нерухомостi, в тому числi об'єктiв незавершеного будiвництва i земельних дiлянок, та корпоративних прав, договорiв застави, майнової поруки, гарантiї та кредитних договорiв, угод з цiнними паперами, угод формою розрахункiв яких виступає вексель; м) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи для представлення iнтересiв учасникiв (учасника) у випадках, передбачених законом. З питань, передбаченим пунктами а), б), i), ї), рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, учасники, що володiють у сукупностi бiльше як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. З решти питань рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв. Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Товариства, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства. Загальнi збори учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi учасник, учасники (представники учасникiв), що володiють в сукупностi бiльш, нiж 60% голосiв, а з питань, що вимагають одноголосностi - всi учасники. Учасники Товариства при голосуваннi мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi Товариства. Будь - хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що це питання було внесено на розгляд Загальних зборiв учасникiв не пiзнiше, нiж за 25 днiв до дня проведення Загальних зборiв учасникiв, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом Товариства. Загальнi збори учасникiв обирають Голову та секретаря Загальних зборiв учасникiв Товариства. Загальнi збори учасникiв Товариства скликаються не рiдше одного разу на рiк. Про проведення Загальних зборiв учасникiв учасник або кожен з учасникiв повiдомляється виконавчим органом Товариства, шляхом направлення запрошення з зазначенням часу i мiсця проведення зборiв та порядку денного, в порядку визначеному чинним законодавством України. Позачерговi Загальнi збори учасникiв скликаються на вимогу виконавчого органу чи Ревiзiйної комiсiї у разi неплатоспроможностi Товариства, а також в будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому. Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 20% голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв виконавчий орган не виконає зазначену вимогу, вони вправi самi скликати Загальнi збори учасникiв. Загальнi збори учасникiв не вправi приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного. Порядок денний разом з запрошенням розсилається не менш, нiж за 30 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв. Будь-хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв учасникiв учаснику, учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборiв. II. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор обирається на термiн 3 роки у разi, якщо по цьому питанню Загальними зборами учасникiв прийнято одноголосне рiшення. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований Загальним зборам учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi приймати рiшення обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзовує ведення книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завiрений витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади та самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори (угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує бухгалтерський облiк, звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає накази i дає вказiвки, що є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (в тому числi головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i нормативно-технiчнi iнструкцiї, iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робiт тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних умовах i визначає порядок i розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять комерцiйну та iншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового колективу. III. Контроль за фiнансово-господарської дiяльностi здiйснює Ревiзiйна комiсiя, склад якої затверджується Загальними зборами учасникiв Товариства i складається з трьох чоловiк. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Директор (iнший член виконавчого органу) або iнша посадова особа Товариства не може бути членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських i iнших документiв i особистих пояснень.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ АБ "Пiвденний" в м. Одеса
2) МФО банку 328209
3) поточний рахунок 26006010043247
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ АБ "Пiвденний" в м. Одеса
5) МФО банку 328209
6) поточний рахунок 26008030043247

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пархоменко Руслан Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 646999
4. Рік народження 1972
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - Директор департаменту з охорони
8. Опис Директор обраний на пiдставi Протоколу №FN30/06-10 вiд 30.06.2010 р. Загальних зборiв Учасникiв. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень директора та на пiдставi п.7.5 Статуту Товариства згiдно з протоколом №29/06-16 вiд 29.06.2016р. загальних зборiв Учасникiв повноваження директора подовжено на 3 (три) роки, до 29.06.2019 р. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований Загальним зборам учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi приймати рiшення обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзує ведення книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завiрений витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади та самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори (угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв на укладання зовнiшньоекономiчних контрактiв, та будь-яких договорiв (угод) на суму, що перевищує 100 тис. грн., видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує бухгалтерський облiк, звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає накази i дає вказiвки, що є обов`язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує функцiональнi обов`язки працiвникiв Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (в тому числi головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i нормативно-технiчнi iнструкцiї, iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робiт тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних умовах i визначає порядок i розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять комерцiйну та iншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового колективу.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор департаменту з охорони, начальник вiддiлу безпеки. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду директора (за сумiсництвом) в ТОВ "Опус плюс" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20), ПП фiрма "Сандра Iнтернешнел" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20). По 11.04.2018 обiймав посаду директора (за сумiсництвом) ТОВ "Бодрог" (мiсцезнаходження - м. Ужгород, вул. 8 Березня, буд.48)
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаврилюк Наталiя Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 262058
4. Рік народження 1977
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "НД-Україна" - заступник головного бухгалтера
8. Опис Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №05-к вiд 20.08.2015р. Головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи не мала. Перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера, провiдний бухгалтер, бухгалтер. Посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №05-к вiд 28.02.2018р. Головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стажу керiвної роботи не мала. Перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера,провiдний бухгалтер, бухгалтер. Посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Особа пропрацювала на посадi головного бухгалтера ТОВ "НД-Україна" на протязi 2,5 рокiв, 01/03/2018 року була звiльнена за власним бажанням.
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Максимова Вiкторiя Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 661888
4. Рік народження 1966
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "АК "Укравтоторг" - директор фiнансовий
8. Опис Голова ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011р Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор фiнансовий, директор департаменту по економiцi i фiнансам. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового аудиту в ТОВ "Група компанiй "АIС" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20).
Посадову особу вiдкликано з посади 01/03/2018.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ємельянова Валерiя Якiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 944537
4. Рік народження 1973
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Корпорацiя "Спiвдружнiсть Комп" - начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу
8. Опис Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу, начальник вiддiлу економiки, начальник фiнансового вiддiлу. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу облiку i котролiнгу в ТОВ "АК "Укравтоторг" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20).
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бежануца Сергiй Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 271295
4. Рік народження 1975
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "АВТОДРАЙВ ПЛЮС" - начальник вiддiлу фiнансового аудиту
8. Опис Голова ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/03-18 вiд 01.03.2018р Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу фiнансового аудиту, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового аудиту в ТОВ "АIС АЗЧ МАРКЕТ" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20).
До призначення головою ревiзiйної комiсiї особа виконувала обов'язки члена ревiзiйної комiсiї на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рябоконь Iрина Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 788383
4. Рік народження 1979
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Iнтехстандарт" - головний бухгалтер
8. Опис Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №05-к вiд 28.02.2018р. Головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера,головний бухгалтер. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду головного бухгалтера на ТОВ "Iнтехстандарт"
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванова Лариса Вiталiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 189406
4. Рік народження 1975
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ГК "АIС"- директор з економiки.
8. Опис Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №1/03-18 вiд 01.03.2018р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу фiнансового аудиту, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду директор з економiки в ТОВ "ГК "АIС"-. (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20).

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 46000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 46000 X X
Облiгацiї серiї А 16.03.2012 9598 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 22.03.2012 5402 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 29.03.2012 14300 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 02.04.2012 8900 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 17.04.2012 200 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 18.04.2012 400 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 03.05.2012 400 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 18.05.2012 300 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 22.05.2012 200 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 01.06.2012 1900 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 06.07.2012 500 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 09.07.2012 600 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 11.07.2012 1000 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 02.08.2012 1300 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 08.10.2012 600 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 04.12.2012 400 0.1 20.02.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (усього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 130 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1834 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 47964 X X
Опис: Станом на 30.09.2018р. Товариство не має зобов'язань з фiнансової допомоги на зворотнiй основi.
Зобов'язання Товариства складають:
Зобов'язання за облiгацiями - 46000 тис. грн.
Податковi зобов'язання - 130 тис.грн., а саме з ПДФО та вiйськового збору - 3 тис. грн., транспортного податку - 7 тис. грн., ПДВ - 120 тис.грн.
Iншi зобов'язання - 1834 тис. грн., а саме: зобов'язання за вiдсотки по облiгацiям - 346 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -384 тис. грн., за розрахунками з оплати працi - 13 тис.грн.,за розрахунками зi страхування - 119 тис.грн, поточнi забезпечення - 8 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 964 тис. грн.
Дата початку погашення зобов'язань за облiгацiями - 20 сiчня 2021 року. Дата закiнчення погашення зобов'язань за облiгацiями - 20 лютого 2021 року.
Виплату зобов'язань за вiдсотками по облiгацiям вiдповiдно п. 4.7.2. Проспекту емiсiї облiгацiй ТОВ «НД-Україна» вiд 07.02.2012р. буде здiйснювати одночасно з погашенням облiгацiй протягом 30 календарних днiв з дня пред’явлення облiгацiй емiтенту для погашення. Вiдсотковий перiод починається 27.02.2012р., закiнчується 19.01.2021р., тривалiсть якого – 3250 днiв.
Дата початку виплати доходу за облiгацiями – 20 сiчня 2021 року.
Дата закiнчення виплати доходу за облiгацiями – 20 лютого 2021 року.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07.02.2012 05/2/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 100000 630 Бездокументарні іменні 63000000 0.1 з 20.01.2021 по 20.02.2021 0 20.02.2021
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Котирувальною комiсiєю Української фондової бiржi (протокол №27 вiд 15.02.2013 року) було прийнято рiшення про включення облiгацiй iменних вiдсоткових, звичайних серiї А (UA4000135412) ТОВ «НД-УКРАЇНА» до Котирувального списку «Б» (2 рiвень лiстингу) Бiржового реєстру УФБ. Рiшення про включення облiгацiй ТОВ «НД-УКРАЇНА» в лiстинг ПрАТ «Українська фондова бiржа» було прийнято 11.02.2013 р. директором ТОВ «НД-УКРАЇНА» Пархоменко Р.В. та оформлено вiдповiдним Рiшенням б/н вiд 11.02.13р. Датою внесення облiгацiй iменних вiдсоткових, звичайних серiї А ТОВ «НД-УКРАЇНА» у лiстинг УФБ є 15.02.2013 року. В звiтному перiодii рiшення щодо додаткової емiсiї цiнних паперiв не приймалось. Розмiщення облiгацiй вiдбувалось через органiзатора торгiвлi ПрАТ "Українська фондова бiржа" (код ЄДРПОУ 14281095). Порядок розмiщення та порядок оплати облiгацiй здiйснювався згiдно з правилами та регламентом ПрАТ "Українська фондова бiржа". Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. 08.09.2014 року емiтент викупив облiгацiї власної емiсiї у кiлькостi 170 шт. на суму 17 000 000 грн. (сiмнадцять мiльйонiв гривень).У зв'язку з невiдповiднiстю облiгацiй вiдсоткових iменних серiї А ТОВ "НД-УКРАЇНА" (UA4000135412) новим вимогам, встановленним для другого рiвня лiстингу, а саме критерiю мiнiмальної номiнальної вартостi серiї випуску облiгацiй, Котирувальною комiсiєю УФБ (протокол вiд 04.01.2016 року №1) було прийнято рiшення про делiстинг облiгацiй ТОВ "НД-УКРАЇНА" шляхом виключення їх з бiржового реєстру УФБ та переведення до категорiї позалiстингових цiнних паперiв. Датою делiстингу облiгацiй вiдсоткових iменних серiї А ТОВ "НД-УКРАЇНА" (UA4000135412) є 05.01.2016 року.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 77.39
Середня кількість працівників 8
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, буд.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 579 426 579
первісна вартість 1001 2312 2312 2312
накопичена амортизація 1002 1733 1886 1733
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1263 1130 1263
Основні засоби: 1010 13041 17385 13041
первісна вартість 1011 87444 94583 87444
знос 1012 74403 77198 74403
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

2702

2702

2702
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 17585 21643 17585
II. Оборотні активи
Запаси 1100 272 289 272
Виробничі запаси 1101 7 7 7
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 265 282 265
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2567 3534 2567
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 131 0 131
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 79013 75407 79013
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 102 6
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 6 102 6
Витрати майбутніх періодів 1170 560 755 560
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 2 0
Усього за розділом II 1195 82549 80089 82549
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 100134 101732 100134

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 43100 43100 43100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 532 575 532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8762 10093 8762
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 52394 53768 52394
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 46312 46346 46312
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 46312 46346 46312
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 384 0
за розрахунками з бюджетом 1620 173 130 173
за у тому числі з податку на прибуток 1621 173 0 173
за розрахунками зі страхування 1625 0 119 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 13 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 8 8 8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1247 964 1247
Усього за розділом IІІ 1695 1428 1618 1428
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 100134 101732 100134

Примітки Активи пiдприємства станом на 30.09.2018 року складали:
I.Необоротнi активи: залишкова вартiсть нематерiальних активiв 426 тис.грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1130 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв 17385 тис.грн., довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 2702 тис. грн. Всього необоротних активiв 21643 тис.грн.
II. Оборотнi активи: запаси 7 тис.грн., товари 282 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 3534 тис.грн.,дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 0 тис.грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть 75407 тис.грн., грошовi кошти та їх еквiваленти 102 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв 755 тис. грн., iншi оборотнi активи 2 тис.грн. Всього оборотних активiв 80089 тис.грн.
III. Необоротнi активи,утримуванi для продажу, та групи вибуття 0 тис. грн.
Пасиви пiдприємства станом на 30.09.2018 року складали:
I.Власний капiтал: статутний капiтал 43100 тис.грн., резервний капiтал 575 тис.грн., нерозподiлений прибуток 10093 тис.грн. Всього власний капiтал 53768 тис.грн.
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення: iншi довгостроковi зобов'язання (зобов'язання за облiгацiями та % за облiгацiями) 46346 тис.грн. Всього довгострокових зобов'язань 46346 тис.грн.
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 384 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 130 тис. грн., за розрахунками з оплати працi - 13 тис. грн.,за розрахунками зi страхування - 119 тис. грн., поточнi забезпечення - 8 тис. грн, iншi поточнi зобов'язання 964 тис. грн. Всього поточних зобов'язань 1618 тис. грн.
Валюта балансу: 101732 тис.грн. 100%
Оцiнка та розкриття статей балансу здiйснюється згiдно МСФО №1 "Подання фiнансової звiтностi". Товариством розроблена внутрiшня облiкова полiтика, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку, за якими складається фiнансова звiтнiсть.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Рябоконь I. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7783 6772
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6774 ) ( 6428 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1009

344
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1661 843
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 582 ) ( 416 )
Витрати на збут 2150 ( 2 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 642 ) ( 65 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1444

706
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 20 241
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 34 ) ( 34 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 57 ) ( 91 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

1373

822
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1373

822
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1373 822

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1 0
Витрати на оплату праці 2505 242 129
Відрахування на соціальні заходи 2510 53 30
Амортизація 2515 5172 4917
Інші операційні витрати 2520 1434 1300
Разом 2550 6902 6376

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За 9 мiсяцiв 2018 року Товариство отримало 1373 тис.грн. чистого прибутку.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Рябоконь I. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1691

7015
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 120 178
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 6126 8798
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1168 )

( 1038 )
Праці 3105 ( 182 ) ( 106 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 53 ) ( 29 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 814 ) ( 225 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 173 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 479 ) ( 146 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 109 ) ( 79 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 142 ) ( 233 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 5089 ) ( 8242 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 489 6119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 888 1012
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 7904 6730
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 9185 ) ( 4412 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 9421 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -393 -6091
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 96 28
Залишок коштів на початок року 3405 6 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 102 28

Примітки Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становить 102 тис.грн.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Рябоконь I. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складений за прямим методом
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Рябоконь I. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 43100 0 0 532 8763 0 0 52395
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 43100 0 0 532 8763 0 0 52395
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1373 0 0 1373
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 43 -43 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 43 1330 0 0 1373
Залишок на кінець року 4300 43100 0 0 575 10093 0 0 53768

Примітки Статутний капiтал Товариства складає 43100 тис. грн.
Резервний капiтал сформовано у сумi 575 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток складає 10093 тис. грн.
Всього власний капiтал на кiнець звiтно перiоду становить 53768 тис.грн.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Рябоконь I. В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Загальнi положення
Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства подається у стислому виглядi вiдповiдно до вимог МСФЗ 34.
Протягом 9 мiсяцiв 2018 року в дiяльностi Товариства не вiдбулось значних подiй, якi б мали суттєвий вплив на показники фiнансових звiтiв.
Дана фiнансова iнформацiя за МСФЗ за 9 мiсяцiв, що завершилися 30 вересня 2018 року пiдготовлена для НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМСIЇ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та iнших користувачiв вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Дата проведення державної реєстрацiї ТОВ "НД-Україна" - 15.03.2007
Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи - А00 №819113
Середня чисельнiсть працiвникiв Компанiї станом на 30.09.2018 р. складає 8 працiвникiв.
Вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiя не має.
Офiс Компанiї знаходиться за адресою:м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20
Основними видами дiяльностi товариства є: надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв; вантажних автомобiлiв; офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютерiв; iнших машин та устаткування, в тому числi сервiсного обладнання та iнструменту для СТО.
Фiнансову iнформацiю складено в тисячах гривень без десяткового знаку
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось:
a) списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї i сторнування такого списання;
б) визнання збитку вiд зменшення корисностi фiнансових активiв, основних засобiв, нематерiальних активiв або iнших активiв, а також сторнування такого збитку вiд зменшення корисностi;
в) сторнування будь-яких забезпечень витрат на реструктуризацiю;
г) загальнi зобов’язання придбати основнi засоби;
д) виплати, пов’язанi iз судовими справами;
е) виправлення помилок попереднiх перiодiв;
є) змiни у бiзнесi або економiчних обставинах, що впливають на справедливу вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань Товариства;
ж) будь-яке невиконання зобов’язань за кредитними угодами або будь-яке порушення умов кредитної угоди, що їх не було виправлено на дату закiнчення звiтного перiоду або до неї;
з) перенесення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi, якi використовувались при оцiнюваннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв;
и) змiни в класифiкацiї фiнансових активiв унаслiдок змiни мети або використання цих активiв.

Продовження тексту приміток

Фiнансову звiтнiсть Компанiї станом на 30.09.2018 р. було складено iз використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку України на МСФЗ, допущення, прийнятi керiвництвом Компанiї щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi набрали чинностi, i полiтик, якi прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом Компанiї повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 30.09.2018 р.
Вiдповiдно до статтi 121 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (надалi - Закону про бухгалтерський облiк), Компанiя подає баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 30.09.2018, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 9 мiсяцiв 2018 року, звiт про рух грошових коштiв за 9 мiсяцiв 2018 року, звiт про власний капiтал за 9 мiсяцiв 2018 року.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi вiдповiдних бухгалтерських регiстрiв, данi яких були належним чином скоригованi та рекласифiкованi з метою їх об'єктивного подання вiдповiдно до МСФЗ.
Компанiя має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатку iз своїм найменуванням, веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до законодавства та Статуту Компанiї.
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а також суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi керiвництва поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представляється далi.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань в ходi звичайної дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов’язане з економiчною та полiтичною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в бiльшiй мiрi буде залежати вiд ефективних фiскальних та iнших заходiв, якi буде здiйснювати уряд України. В цей же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовiрно визначити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами у мiру настання термiнiв їх погашення. Ця фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Продовження тексту приміток

Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти i обмеження щодо здiйснення валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу, високi процентнi ставки.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного зростання у свiтовiй економiцi.
Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може в значнiй мiрi вплинути на можливiсть Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання, якi облiковуються на балансi Компанiї, представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами, дебiторською та кредиторською заборгованiстю, фiнансовими вкладеннями та iншими зобов’язаннями.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень, за вирахуванням резерву по сумнiвних боргах. Для вiдображення заборгованостi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку проводиться аналiз заборгованостi за строками її виникнення та при необхiдностi нараховується резерв сумнiвних боргiв.
Якщо у компанiї iснує об’єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту балансову вартiсть дебiторської заборгованостi.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв, строкiв i сум грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум Компанiя створює резерв на знецiнення по кожному боржнику.
Компанiя списує фiнансове зобов’язання (або частину фiнансового зобов’язання) з балансу тодi i тiльки тодi, коли воно погашене, тобто, коли зазначене у договорi зобов’язання виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу лише в тому випадку, коли:
• закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по фiнансовому активу;
або
• вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям припинення визнання.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором.
Основнi засоби облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання iнших основних засобiв капiталiзується, а компоненти що були замiненi, списуються.
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання основних засобiв без урахування очiкуваної залишкової вартостi.
Нематерiальнi активи Компанiї представленi правами користування програмним забезпеченням, комп’ютерними програмами, торговими знаками. Нематерiальнi активи облiковуються по їх фактичнiй собiвартостi. Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за лiнiйним методом протягом строку корисного використання.
Пiсля списання нематерiальних активiв їх первiсна вартiсть разом з вiдповiдними сумами накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за собiвартiстю.
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.
Згiдно з вимогами МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв», вартiсть активу повинна розраховуватися, як попередньо оцiнена вартiсть погашення або теперiшня вартiсть Чиста вартiсть реалiзацiї - це сума, яку можна отримати вiд продажу активу непов’язаним сторонам, яка здiйснюється за нормальних обставин за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток вiд використання активу - це справжня вартiсть очiкуваних грошових потокiв вiд використання активу протягом термiну корисної експлуатацiї цього активу i вiд його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу Компанiя повинна застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, та представляти якiсну оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо сукупностi економiчних умов, якi мали мiсце протягом залишкового строку корисної експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi потоки необхiдно дисконтувати за ставкою, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, i ризики, пов’язанi з цим активом.
Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу.
Компанiя отримує доходи вiд надання основних засобiв в оренду, дохiд визнається наприкiнцi кожного мiсяця у сумi орендної плати, що належит до сплати орендарем вiдповiдно до договору.
Iншi доходи
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов’язаний з проведенням операцiйної дiяльностi, вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: доходи вiд продажу вживаних основних засобiв, вiдсотки на залишки по рахункам.
Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов’язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов’язання, якi можуть бути достовiрно визнанi.
Витрати визнаються у Звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутку по конкретних статтях доходiв.
Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i зв’язок з доходом може бути простежено тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про фiнансовi результати визнаються на основi методу рацiонального розподiлу.
Витрата визнається у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив у балансi.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi нараховуються у тому перiодi, в якому працiвники Компанiї працювали, були у вiдпустцi або були тимчасово непрацездатнi
Податок на прибуток вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду.
Компанiя є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. В 2017 роцi ставка податку на прибуток становила 18%.
Операцiї iз пов’язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень.
Пов’язаними сторонами вважаються:
• пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб;
• пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Впродовж 9 мiсяцiв 2018 року Компанiя здiйснювала операцiй з пов’язаними сторонами, а саме виплати провiдному управлiнському персоналу. До складу управлiнського персоналу належить директор та Головний бухгалтер товариства. За 9 мiсяцiв 2018 року загальна сума винагороди основного керiвництва була включена до адмiнiстративних витрат i склала 47,5 тис. грн. Винагорода основного керiвництва складається виключно iз заробiтної плати.
У фiнансовiй звiтностi станом на 30.09.2018 р. на дату затвердження фiнансової звiтностi, виправлення помилок за вказаний перiод не було.

Продовження тексту приміток

ТОВ "НД-Україна" створило в Республiцi Казахстан ТОВ "Востоклогiстиктранс" м.Алмати, Ауезовський район, мiкрорайон Мамир 1, буд.7, кв.24, iндекс 050036 з розмiром долi єдиного учасника, а саме ТОВ "НД-Україна" -100% статутного капiталу. Для забезпечення дiяльностi ТОВ "Востоклогiстиктранс" створено статутний капiтал в розмiрi еквiвалентному 109 970,00 (сто дев'ять тисяч дев'ятсот сiмдесят) євро. Сформовано статутний капiтал шляхом внесення майнового вкладу, що належить ТОВ "НД-Україна" на правi власностi, а саме у виглядi автотранспортних засобiв у кiлькостi 20 (двадцяти) одиниць.
Активи пiдприємства станом на 30.09.2018 року склали:
I.Необоротнi активи: залишкова вартiсть нематерiальних активiв 426 тис.грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1130 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв 17385 тис.грн., довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 2702 тис. грн., вiдстроченi податковi активи 0 тис.грн. Всього необоротних активiв 21643 тис.грн.
II. Оборотнi активи: запаси 7 тис.грн., товари 282 тис.грн., дебiторська заборгованiсть 78941 тис.грн., грошовi кошти та їх еквiваленти 102 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв 755 тис. грн., iншi оборотнi активи 2 тис.грн. Всього оборотних активiв 80089 тис.грн.
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття: 0 тис. грн.
Пасиви пiдприємства станом на 30.09.2018 року складали:
I.Власний капiтал: статутний капiтал 43100 тис.грн., резервний капiтал 575 тис.грн., нерозподiлений прибуток 10093 тис.грн. Всього власний капiтал 53768 тис.грн.
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення: iншi довгостроковi зобов'язання (зобов'язання за облiгацiями та % за облiгацiями) 46346 тис.грн. Всього довгострокових зобов'язань 46346 тис.грн.
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 384 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 130 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування 119 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за оплати працi 13 тис.грн., поточнi забезпечення 8 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання 964 тис. грн. Всього поточних зобов'язань 1618 тис. грн. Валюта балансу: 101732 тис.грн.