Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Пархоменко Руслан Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35018320
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський р-н, 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, буд. 20
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 585-52-88 (044) 585-52-88
6. Електронна поштова адреса
prv@nd.ais.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" №67   15.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://nd.ais.ua/finansova_zvitnist.html в мережі Інтернет 15.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки В перелiку змiсту вiдсутня iнформацiя Товариства про:
- одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, у зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не потребує спецiальних лiцензiй (дозволiв);
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з тим, що Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб в Українi, Товариство прийняло участь у своренi юридичної особи-нерезидента, iнформацiя надана в описi бiзнесу;
- посаду корпоративного секретаря, у зв'язку з тим, що Товариство не є акцiонерним товариством i не має посади корпоративного секретаря;
- володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом акцiй;
- осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом акцiй;
- загальнi збори акцiонерiв, у зв'язку з тим, що Товариство не є акцiонерним товариством;
- дивiденди, у зв'язку з тим, що рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi не приймались;
- випуски акцiй емiтента, у зв'язку з тим, що акцiї Товариством не випускались;
- iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим, що Товариством iншi цiннi папери не випускались;
- похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались;
- викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, у зв'язку з тим, що акцiї Товариством не випускались;
- обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;
- забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, у зв'язку з тим, що гарантiї третiми особами не надавались, облiгацiї випущенi звичайнi (незабезпеченi);
- щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, у зв'язку з тим, що така iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала;
- стан корпоративного управлiння, у зв'язку з тим, що цей додаток Товариством не заповнюється, так як передбачений для акцiонерних товариств;
- випуски iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв i пов'язана з ними iнформацiя (п.18-22), тому що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй i сертифiкатiв;
- основнi вiдомостi про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя (п.23-27), оскiльки Товариство не здiйснювало створення ФОН та випуск сертифiкатiв ФОН.
- вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), у зв'язку з тим, що дана iнформацiя передбачена для ЗАТ/ПрАТ
Товариством у складi звiту не надається:
- фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, оскiльки фiнансова звiтнiсть Товариства, складена згiдно з нормативними вимогами П(С)БО в Українi.;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi, у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї Товариством не випускались, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №819113
3. Дата проведення державної реєстрації
15.03.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
43100000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н. в. i. г.
77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютерiв
77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв
10. Органи управління підприємства
Вищий орган управлiння Товариством - Загальнi збори учасникiв. Виконавчий орган Товариства - Директор. Контрольний орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя. I. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв, що складаються з учасникiв чи призначених ними представникiв. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах учасникiв, при цьому, якщо кiлькiсть учасникiв Товариства становить двоє та бiльше осiб, то обов'язково про це треба сповiстити iнших учасникiв Товариства. Учасник у Товариствi вправi передати свої повноваження на участь та прийняття вiд його iменi рiшень на Загальних зборах учасникiв iншому учаснику чи представнику iншого учасника Товариства. Допускається продовження термiну повноважень представника шляхом перепризначення його на черговий термiн. До виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв вiдноситься: а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного капiталу; в) обрання i вiдкликання (звiльнення) Директора (виконавчого органу) i Ревiзiйної комiсiї Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, залежних пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень про них; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури i штатного розкладу Товариства; ж) вирiшення питань про придбання Товариством частки учасника; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств i представництв; и) встановлення розмiру, форм i порядку внесення учасниками додаткових внескiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення персонального складу Лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) виключення учасникiв з Товариства; к) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органа, створення i визначення вiдповiдних контролюючих органiв; л) надання згоди на укладання зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв), будь-яких договорiв (угод) на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., договорiв на вiдчуження об'єктiв нерухомостi, в тому числi об'єктiв незавершеного будiвництва i земельних дiлянок, та корпоративних прав, договорiв застави, майнової поруки, гарантiї та кредитних договорiв, угод з цiнними паперами, угод формою розрахункiв яких виступає вексель; м) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи для представлення iнтересiв учасникiв (учасника) у випадках, передбачених законом. З питань, передбаченим пунктами а), б), i), ї), рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, учасники, що володiють у сукупностi бiльше як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. З решти питань рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв. Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Товариства, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства. Загальнi збори учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi учасник, учасники (представники учасникiв), що володiють в сукупностi бiльш, нiж 60% голосiв, а з питань, що вимагають одноголосностi - всi учасники. Учасники Товариства при голосуваннi мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi Товариства. Будь - хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що це питання було внесено на розгляд Загальних зборiв учасникiв не пiзнiше, нiж за 25 днiв до дня проведення Загальних зборiв учасникiв, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом Товариства. Загальнi збори учасникiв обирають Голову та секретаря Загальних зборiв учасникiв Товариства. Загальнi збори учасникiв Товариства скликаються не рiдше одного разу на рiк. Про проведення Загальних зборiв учасникiв учасник або кожен з учасникiв повiдомляється виконавчим органом Товариства, шляхом направлення запрошення з зазначенням часу i мiсця проведення зборiв та порядку денного, в порядку визначеному чинним законодавством України. Позачерговi Загальнi збори учасникiв скликаються на вимогу виконавчого органу чи Ревiзiйної комiсiї у разi неплатоспроможностi Товариства, а також в будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому. Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 20% голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв виконавчий орган не виконає зазначену вимогу, вони вправi самi скликати Загальнi збори учасникiв. Загальнi збори учасникiв не вправi приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного. Порядок денний разом з запрошенням розсилається не менш, нiж за 30 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв. Будь-хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв учасникiв учаснику, учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборiв. II. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор обирається на термiн 3 роки у разi, якщо по цьому питанню Загальними зборами учасникiв прийнято одноголосне рiшення. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований Загальним зборам учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi приймати рiшення обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзовує ведення книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завiрений витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади та самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори (угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує бухгалтерський облiк, звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає накази i дає вказiвки, що є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (в тому числi головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i нормативно-технiчнi iнструкцiї, iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робiт тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних умовах i визначає порядок i розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять комерцiйну та iншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового колективу. III. Контроль за фiнансово-господарської дiяльностi здiйснює Ревiзiйна комiсiя, склад якої затверджується Загальними зборами учасникiв Товариства i складається з трьох чоловiк. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Директор (iнший член виконавчого органу) або iнша посадова особа Товариства не може бути членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських i iнших документiв i особистих пояснень.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ АБ "Пiвденний" в м. Одеса
2) МФО банку
328209
3) поточний рахунок
26006010043247
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АБ "Пiвденний" в м. Одеса
5) МФО банку
328209
6) поточний рахунок
26008030043247

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 25.09.2014 uaBBB

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне пiдприємство "IМПУЛЬС-В" 33724985 62490Україна село Комунар вул. Озерна, буд.5 0
Приватне пiдприємство "ЕККАУНТ-С" 33561216 62421Україна село Тернова - 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТОКС-ТБ" 33725297 62421Україна село Тернова - 0
Компанiя "FIREMARK RESOURCES CORP." ("ФАЙРМАРК РIЗОРСИЗ КОРП.") - -Панамська республiка м. Панама вулиця Торре Глобаль Пласа, 50 0
Компанiя "NAVITRON PROJECTS CORP." ("НАВIТРОН ПРОДЖЕКТС КОРП.") - -Панамська республiка м. Панама вулиця Торре Глобаль Пласа, 50 0
Компанiя "РАДОЛIН ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД" (RADOLIN TRADING LIMITED) - -Республiка Кiпр 3082 м. Лiмасол Агiас Фiлаксеос енд Зiнонос Россiдi 2, 1ий поверх 50
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Святаш Лариса Миколаївна МК 182382 13.06.1996 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 50
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пархоменко Руслан Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 646999 16.12.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - Директор департаменту з охорони
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2013 3 роки
9) Опис
Директор обраний на пiдставi Протоколу №FN30/06-10 вiд 30.06.2010 р. Загальних зборiв Учасникiв. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень директора та на пiдставi п.7.5 Статуту Товариства згiдно з протоколом №FN27/06-13 вiд 27.06.2013р. загальних зборiв Учасникiв повноваження директора подовжено на 3 (три) роки, до 30.06.2016 р. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований Загальним зборам учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi приймати рiшення обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзує ведення книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завiрений витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади та самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори (угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв на укладання зовнiшньоекономiчних контрактiв, та будь-яких договорiв (угод) на суму, що перевищує 100 тис. грн., видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує бухгалтерський облiк, звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає накази i дає вказiвки, що є обов`язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує функцiональнi обов`язки працiвникiв Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (в тому числi головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i нормативно-технiчнi iнструкцiї, iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робiт тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних умовах i визначає порядок i розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять комерцiйну та iншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового колективу.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор департаменту з охорони, начальник вiддiлу безпеки. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду директора (за сумiсництвом) в ТОВ "Опус плюс" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20) та ПП фiрма "Сандра Iнтернешнел" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевчук Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 318305 10.07.2003 Святошинським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ФАВ-Україна" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2009 -
9) Опис
Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №3-к вiд 26.03.2009р. Головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер. Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимова Вiкторiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 661888 13.02.1998 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "АК "Укравтоторг" - директор фiнансовий
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2011 -
9) Опис
Голова ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 22 роки. Перелiк попереднiх посад: директор фiнансовий, директор департаменту по економiцi i фiнансам. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду фiнансового директора в ТОВ "Група компанiй "АIС" (мiсцезнаходження - 04073, м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ємельянова Валерiя Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 944537 18.08.1998 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорацiя "Спiвдружнiсть Комп" - начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2011 -
9) Опис
Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу, начальник вiддiлу економiки, начальник фiнансового вiддiлу. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу облiку i котролiнгу в ТОВ "АК "Укравтоторг" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бежануца Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 271295 17.05.2002 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
IП "Центр-Автокраїна" - начальник вiддiлу фiнансового аудиту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2011 -
9) Опис
Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу фiнансового аудиту, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового аудиту в ТОВ "Автодрайв Плюс" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ пров. Рильський, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-41-58
Факс (044) 279-41-58
Вид діяльності Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Положення №735
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Провадження депозитарноїдiяльностi
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження 03115 Україна м. Київ - м. Київ вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №2315
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон (044) 498-56-52
Факс (044) 521-40-07
Вид діяльності Аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 22229921
Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ - м. Ктїв пров. Балтiйський, буд.20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №198948
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2013
Міжміський код та телефон (044) 590-09-14
Факс (044) 590-09-16
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 22229921
Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ - м. Київ пров. Балтiйський, буд.20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №584072
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 590-09-14
Факс (044) 590-09-16
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ - м. Київ вул. Верхнiй Вал, буд.72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 590-25-50
Факс (044) 590-25-54
Вид діяльності Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07.02.2012 05/2/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 100000 630 Бездокументарні іменні 63000000 0.1 з 20.01.2021 по 20.02.2021 0.0 20.02.2021
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Котирувальною комiсiєю Української фондової бiржi (протокол №27 вiд 15.02.2013 року) було прийнято рiшення про включення облiгацiй iменних вiдсоткових, звичайних серiї А (UA4000135412) ТОВ «НД-УКРАЇНА» до Котирувального списку «Б» (2 рiвень лiстингу) Бiржового реєстру УФБ. Рiшення про включення облiгацiй ТОВ «НД-УКРАЇНА» в лiстинг ПрАТ «Українська фондова бiржа» було прийнято 11.02.2013 р. директором ТОВ «НД-УКРАЇНА» Пархоменко Р.В. та оформлено вiдповiдним Рiшенням б/н вiд 11.02.13р. Датою внесення облiгацiй iменних вiдсоткових, звичайних серiї А ТОВ «НД-УКРАЇНА» у лiстинг УФБ є 15.02.2013 року. В звiтному перiодii рiшення щодо додаткової емiсiї цiнних паперiв не приймалось. Розмiщення облiгацiй вiдбувалось через органiзатора торгiвлi ПрАТ "Українська фондова бiржа" (код ЄДРПОУ 14281095). Порядок розмiщення та порядок оплати облiгацiй здiйснювався згiдно з правилами та регламентом ПрАТ "Українська фондова бiржа". Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. 08.09.2014 року емiтент викупив облiгацiї власної емiсiї у кiлькостi 170 шт. на суму 17 000 000 грн. (сiмнадцять мiльйонiв гривень).
 

XI. Опис бізнесу

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" було засновано вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв учасникiв Товариства згiдно протоколу №1 вiд 06.02.2007 р. Протягом звiтного перiоду важливих подiй розвитку у тому числi: злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалось.
 
Органiзацiйна структура емiтента складається з вiддiлiв: матерiально-технiчного забезпечення, планово-економiчного, фiнансового та бухгалтерiї. Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Перспективи розвитку не визначались. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 13 осiб, з них осiб, що працюють за сумiсництвом - 3 особи, позаштатних працiвникiв - немає. Фонд оплати працi за звiтний рiк склав 243,9 тис. грн, що на 4,7 тис. грн менше, нiж у попередньому 2013 роцi. Зменшення розмiру фонду оплати працi вiдбулось за рахунок зменшення кiлькостi чисельностi працiвникiв за основним мiсцем роботи, та забiльшення чисельностi працiвникiв за сумiсництвом, якi працюють неповний робочий мiсяць i отримують заробiтну плату вiдповiдно вiдпрацьованого часу. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
 
Емiтент не має належностi до будь-яких об'єднань пiдприємств
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами
 
Пропозицiй вiд третiх осiб, щодо реорганiзацiї у звiтному перiодi не надходило.
 
Облiкова полiтика пiдприємства, обумовлена в наказi №1/10.01.13 вiд 10.01.2013 р. "Про облiкову полiтику на пiдприємствi ТОВ "НД-Україна", органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку" вiдповiдно до вимог Закону України №996-ХIV вiд 16.07.99 р. (зi змiнами та доповненнями), в якому визначенi основнi принципи, методи та процедури, якi використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi. Положення наказу про облiкову полiтику використовувалися пiдприємством на протязi звiтного року. Бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi ведеться в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Синтетичний та аналiтичний бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних реєстрах бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть товариства за 2013 рiк складена на пiдставi облiкових реєстрiв, данi в яких вiдображенi з первинних документiв. Облiк основних засобiв ведеться товариством на субрахунках рахунку 10 "Основнi засоби". Данi аналiтичного облiку по вищезазначеному рахунку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснюється за фактичною собiвартiстю. Товариство веде бухгалтерський облiк запасiв вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Первiсну вартiсть запасiв у бухгалтерському облiку формувати з урахуванням п. 10 - 13 П(С)БО 9. Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗР), пов'язанi з придбанням запасiв, вiдносяться на вартiсть тих запасiв, у зв'язку з придбанням яких цi витрати понесенi. При продажу та вiдпуску запасiв їх оцiнку здiйснювати за методом вартостi запасiв перших за часом надходжень (ФIФО). Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються товариством протягом строку їх фактичного використання. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами пiдприємства протягом строку їх фактичного використання. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 грудня 2004 р. N 637. Операцiї по розрахунковому рахунку вiдображаються пiдприємством на рахунку 311 "Розрахунковий рахунок". Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв визначається методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Товариство вiдображає в балансi зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованiсть пiдприємств, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди. Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання". Капiталiзацiя фiнансових витрат не проводиться, а фiнансовi витрати визнаються витратами звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi. Пiдприємство не створювало забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат. Доходи в бухгалтерському облiку вiдображаються з урахуванням норм, установлених П(С)БО 15 "Доходи". Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визначаються в момент вiдвантаження її покупцям з дотриманням вимог п. 8 П(С)БО 15. Дохiд, пов'язаний iз наданням послуг, визнавати виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться вивченням виконаної роботи. Витрати в бухгалтерському облiку вiдображаються з урахуванням норм, установлених П(С)БО 16 "Витрати". Для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства застосовувати клас 9 Плану рахункiв бухгалтерського облiку. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається за П(С)БО 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзацiї вiдображається згiдно п.11 П(С)БО 16 "Витрати". Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг складається з виробничої собiвартостi, що визначається за прямими витратами, безпосередньо пов'язаними з наданням послуг (виконанням робiт) та загальновиробничими витратами. До витрат майбутнiх перiодiв включаються витрати, здiйсненнi в поточному перiодi, але вiдносяться до майбутнiх перiодiв. Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi витрати та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 31 «Фiнансовi витрати». Вiдповiдно до П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" затверджено перелiк пов’язаних сторiн у складi: директор та засновники (фiзичнi особи, а також близькi члени сiм’ї таких фiзичних осiб). Резервний фонд формується у розмiрi 25 % Статутного капiталу товариства. Резервний фонд формується за рахунок вiдрахувань вiд чистого прибутку до досягнення фондом зазначеного розмiру. Розмiр щорiчних вiдрахувань у резервний фонд складає 5% вiд чистого прибутку Товариства. Вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» визначаються вiдстроченi податковi активи або вiдстроченi податковi зобов’язання за пiдсумками звiтного року та вiдображати данi у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про оренду необоротних активiв та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 14 «Оренда». Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про виплати за роботи, виконанi працiвниками, та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 26 «Виплати працiвникам». Зобов’язання за облiгацiями є фiнансовим iнструментом пiдприємства. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку пiдприємства iнформацiї про фiнансовi iнструменти та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти».
 
Основними видами дiяльностi товариства є: надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв; вантажних автомобiлiв; офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютерiв; iнших машин та устаткування, в тому числi сервiсного обладнання та iнструменту для СТО. Договори оренди емiтента з орендаторами складаються на тривалий термiн, тому фактор сезонностi не має впливу на характер дiяльностi емiтента. На дiяльнiсть Емiтента вплинув такий фактор ризику, як погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, що призвiв до зменшення попиту на послуги з оренди основних засобiв та купiвлю товарiв, якi реалiзуються Емiтентом, змiни в законодавствi України, в першу чергу стосовно оподаткування, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду України, зростання показника iнфляцiї, форс-мажорнi обставини. Основними споживачами є торгiвельно-сервiснi пiдприємства, автоцентри: ТОВ "Автодрайв Плюс", ТОВ "Центр-Автокраїна", IП "АIС-Запорiжжя", ТОВ "АИС Транс Авто", IП "АIС-Харкiв", ДП II "Житомир-Автоiнвестстрой". У зв'язку з нестабiльною ситуацiєю в країнi Емiтент не планує збiльшувати базу основних засобiв для передачi їх в оренду. Основними постачальниками необоротних активiв, а саме: сервiсного, офiсного та комп'ютерного обладнання, меблiв є ТОВ "Автостимул Плюс", ПрАТ "Iнком", ТОВ "Iстерпресс-Україна", ТОВ "Олмакс Сiстемс".
 
Основнi придбання за останнi п'ять рокiв це необоротнi активи для надання їх в оперативну оренду, а саме: транспортнi засоби - 23126 тис.грн., машини та обладнання - 24022 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар та меблi - 14625 тис.грн., рекламне та iнше обладнання - 9498 тис.грн.. Пiдприємство на планує значних iнвестицiй, пов'язаних з господарською дiяльностi товариства.
 
Емiтент не має правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлейованими особами.
 
До основних засобiв емiтента належать рухомi основнi фонди, у тому числi машини та обладнання, прилади, меблi, транспортнi засоби, устаткування, обчислювальна технiка тощо. Емiтент постiйно укладає правочини щодо поповнення та оновлення фонду основних засобiв. У звiтному перiодi основнi засоби Товариства використовувалися за призначенням, а саме надання в оренду основних засобiв iншим контрагентам. Активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод, включаються до балансової вартостi основних засобiв. На кiнець звiтного перiоду 79,3 % основних засобiв емiтента знаходяться в операцiйнiй орендi у iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi. На думку емiтента, екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою для навколишнього середовища. На даний час Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку iз значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсiв.
 
На дiяльнiсть Емiтента впливають такi фактори ризику, як погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, що може призвести до зменшення попиту на послуги з оренди основних засобiв та купiвлю товарiв, якi реалiзуються Емiтентом, змiни в законодавствi України, в першу чергу стосовно оподаткування, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду України, зростання показника iнфляцiї, форс-мажорнi обставини. В 2014 роцi Емiтент зазнав втрат вiд можливого зруйнування основних засобiв, що знаходяться у зонi АТО. На кiнець року було уцiнено основнi засоби, що орендувались пiдприємствами, зареєстрованими в зонi АТО на сумму 1584 тис. грн. за залишковою вартiстю, в зв'язку з тим, що Емiтент не в змозi перевiрити реальний стан основних засобiв в данiй мiсцевостi.
 
Емiтентом протягом звiтного перiоду штрафнi санкцiї (штраф, пеня, неусьтойка) i компенсацiї за порушення законодавства на виплачувались.
 
Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок власних коштiв. Розрахунок критерiїв оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризує його як платоспроможне пiдприємство. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Основнi напрями покращення лiквiдностi - пiдвищення конкурентоздатностi товариства. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання, необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.
 
Договори оренди, якi укладаються Товариством з орендарями, носять довгостроковий характер. В кiнцi року договори автоматично пролонгуються, при вiдсутностi заперечень вiд сторiн договору, тому данi договори вважаються невиконанi на кiнець звiтного перiоду. Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв оренди в 2015 роцi залежать вiд потреби орендарiв в необоротних активах.
 
В 2015 роцi емiтент не планує особливого розвитку дiяльностi. Основною задачею емiтента є втримання фiнансового стану на рiвнi звiтного перiоду.
 
За звiтний рiк товариство не здiйснювало дослiджень та розробок, витрати на дослiдження та розробку вiдсутнi.
 
- Апеляцiйна скарга на Постанову Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 21.01.2013р. по справi № 2а-17098/12/2670 за адмiнiстративним позовом ТОВ "НД-Україна" до Державної податкової iнспекцiї у Оболонському районi мiста Києва ДПС України про скасування податкового повiдомлення-рiшення №0000471530 вiд 16.08.2012р. на зменшення вiд'ємного значення суми ПДВ у розмiрi 4170387 грн. та №0000931530 вiд 28.10.2012р. на збiльшення суми грошового зобов'язання з ПДВ у розмiрi 1063615 грн. Справа знаходиться на розглядi в Київському апеляцiйному адмiнiстративному судi.
- Позов ТОВ "НД-Україна" до ТОВ "Будмонтаж "Забудова" про стягнення заборгованостi, неустойки, процентiв за користування чужими грошовими коштами на загальну суму 428086,04 грн. Справа знаходилась на розглядi в Господарському судi мiста Києва. Господарським судом мiста Києва було видано наказ №910/29 вiд 11.03.2013р. про примусове виконання ухвали суду стягнути з ТОВ "Будмонтаж "Забудова" на користь емiтента грошовi кошти в сумi 219880,00 грн.- основного боргу, 50022,70 грн. - неустойки, 3909,10 грн. - витрат, пов'язаних iз розглядом третейського спору та 1720,50 грн. - витрат по сплатi судового збору. Вiддiлом державної виконавчої служби Оболонського районного управлiння юстицiї у м. Києвi винесено Постанову про вiдкриття виконавчого провадження №39338691 вiд 15.08.2013 року, в якiй запропоновано боржнику самостiйно виконати сплату боргу до 22.08.2013р. У зв'язку з тим. що боржник борг не сплатив, рiшення суду не виконав, Вiддiлом державної виконавчої служби Оболонського районного управлiння юстицiї у м. Києвi 13.09.2013 року було винесено Постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження №397917721, Постанову про стягнення з боржника виконавчого збору у сумi 27381,18 грн., Постанову про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дiй в сумi 233,64 грн., Постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження в сумi 273811,80 грн., Постанову на арешт коштiв боржника в сумi 303319,62 грн.
- Емiтентом було подано заяву до Оболонського районного управляннi ГУ МВС України в мiстi Києвi про викрадення транспортних засобiв у кiлькоiтi 3 одиницi, що орендувалися пiдприємтсвом у зонi АТО, про що вiдкрите кримiнальнi провадження №12014100050007964 вiд 17.09.2014р. та №12014100050011461 вiд 23.12.2014р. Матерiальна шкода заподiяна пiдприємству становить за первiсною вартiстю - 353301,30 грн. (за залишковою вартiстю - 130034,50 грн.).
 
ТОВ "НД-Україна" створило в Республiцi Казахстан ТОВ "Востоклогiстиктранс" м.Алмати, Ауезовський район, мiкрорайон Мамир 1, буд.7, кв.24, iндекс 050036 з розмiром долi єдиного учасника, а саме ТОВ "НД-Україна" -100% статутного капiталу. Для забезпечення дiяльностi ТОВ "Востоклогiстиктранс" створено статутний капiтал в розмiрi еквiвалентному 109 970,00 (сто дев'ять тисяч дев'ятсот сiмдесят) євро. Сформовано статутний капiтал шляхом внесення майнового вкладу, що належить ТОВ "НД-Україна" на правi власностi, а саме у виглядi автотранспортних засобiв у кiлькостi 20 (двадцяти) одиниць.
Iнформацiя, що може бути iстотною для iнвесторiв щодо фiнансового стану висвiтлена у фiнансовiй звiтностi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 41349 26039 0 0 41349 26039
будівлі та споруди 310 250 0 0 310 250
машини та обладнання 15994 11879 0 0 15994 11879
транспортні засоби 12730 5380 0 0 12730 5380
інші 12315 8530 0 0 12315 8530
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 41349 26039 0 0 41349 26039
Опис Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв формується з урахуванням норм П(С)БО 7 п. 8-14. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року i первинна вартiсть яких бiльше 2500 гривень без ПДВ. При визначенi термiнiв корисного використання об'єктiв основних засобiв враховується його планова продуктивнiсть, передбачуваний фiзичний i моральний знос, правовi та iншi обмеження. Для дотримання послiдовностi у визначеннi термiнiв корисного використання об'єктiв основних засобiв на пiдприємствi затверджено Класифiкацiю основних засобiв по термiну корисного використання: автомобiлi та iншi транспортнi засоби - 5 р., мобiльнi споруди - 9 р., офiсна технiка - 2 - 6 р., офiснi меблi - 6 р., побутова технiка - 4 - 6 р., рекламне обладнання - 4 - 6 р., сервiсне обладнання - 4 - 7р., складське обладнання - 4 - 10 р. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 90891 тис. грн., ступiнь зносу складає 71%, ступiнь використання основних засобiв становить 79 %, сума нарахованого зносу на кiнець перiоду - 64852 тис. грн. Вартiсть основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець перiоду порiвняно з початком зменшилась на 10 % за рахунок продажу та списання основних засобiв. На кiнець звiтного перiоду, у зв'язку з наданням в заставу майна для забезпечення умов та зобов'язань за кредитним договором, iснує обмеження на продаж основних засобiв за залишковою вартiстю на суму 353 тис. грн. Iнших обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 49788 47741
Статутний капітал (тис. грн.) 43100 43100
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 43100 43100
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить 6688 тис. грн.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (49788 тис. грн. ) бiльше статутного капiталу (43100 тис. грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 46000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 46000 X X
Облiгацiї серiї А 16.03.2012 9598 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 22.03.2012 5402 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 29.03.2012 14300 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 02.04.2012 8900 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 17.04.2012 200 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 18.04.2012 400 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 03.05.2012 400 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 18.05.2012 300 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 22.05.2012 200 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 01.06.2012 1900 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 06.07.2012 500 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 09.07.2012 600 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 11.07.2012 1000 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 02.08.2012 1300 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 08.10.2012 600 0.1 20.02.2021
Облiгацiї серiї А 04.12.2012 400 0.1 20.02.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1165 X X
Усього зобов'язань X 47165 X X
Опис: Станом на 01.01.2015 р. Товариство не має зобов'язань з фiнансової допомоги на зворотнiй основi.
Зобов'язання Товариства складають:
Зобов'язання за облiгацiями - 46000 тис. грн.
Iншi зобов'язання - 1165 тис. грн., а саме: зобов'язання за вiдсотки по облiгацiям - 174 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 30 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 961 тис. грн.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2315 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 43 П 000043 12.03.2013 24.02.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної Аудиторської фiрми
ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«НД - Україна»
станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року

Цей аудиторський висновок (звiт) адресується:
- Керiвництву Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НД - Україна»;
- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
- Всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НД – Україна».
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Основнi вiдомостi про емiтента:
Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НД-Україна»
Код ЄДРПОУ 35018320
Мiсцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Балтiйський, 20
Дата державної реєстрацiї 15.03.2007 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А 00 № 819 113

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД - Україна" (надалi – Компанiя, Товариство) станом на кiнець дня 31.12.2014 р. у складi балансу (звiту про фiнансовий стан), звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк, звiту про власний капiтал за 2014 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 р. (далi – фiнансовий звiт), якi додаються.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансового звiту, який не має мiстити суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України (протокол № 122 вiд 18.04.2003 р.).
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року та вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Станом на кiнець дня 31.12.2014р. зареєстрований та сплачений Статутний капiтал Товариства складав 43 100 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Власний капiтал (чистi активи) Товариства за даними статистичної звiтностi на звiтну дату становить 49 788 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу, та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
В ходi проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням принципу суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту, нами не були встановленi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Також ми отримали достатнi та прийнятнi докази, щодо того, що фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Аудит здiйснений згiдно з договором № 413 вiд 15.10.2014 р. укладеного мiж ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» i ТОВ «НД-Україна». Аудит здiйснювався в перiод з 25.12.2014 р. по 12.03.2015р.

12 березня 2015 року
Додаток (фiнансовий звiт Товариства):
- Баланс (звiт про фiнансовий стан ) станом на 31.12.14 року;
- Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.

Директор
ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» Мнiщенко В.М.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315
вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 24.02.2012р. №228/4 до 24.02.2016р.)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв серiя П №000043, строк дiї з 12.03.2013р. до 24.02.2016р.
сертифiкат аудитора № 006503, виданий згiдно з рiшенням
Аудиторської палати України №197/2 вiд 18.12.08 р.
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Фактичне мiсце розташування: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4
Тел. (044) 498 56 52, тел./факс (044) 521 40 07
Аудитор Буянов С.А.
сертифiкат аудитора № 004386, виданий згiдно з рiшенням
Аудиторської палати України №95 вiд 31.10.2000 р.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 77.39
Середня кількість працівників 13
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, буд.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 982 1221 0
первісна вартість 1001 1786 2300 0
накопичена амортизація 1002 804 1079 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1398 683 0
Основні засоби: 1010 41349 26039 0
первісна вартість 1011 100962 90891 0
знос 1012 59613 64852 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

1816

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 53 127 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 43782 29886 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 80 260 0
Виробничі запаси 1101 1 14 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 79 246 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 10440 9668 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 8873 189 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 98 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 52991 56415 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 70 12 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 70 12 0
Витрати майбутніх періодів 1170 657 475 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 12 48 0
Усього за розділом II 1195 73123 67067 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 116905 96953 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 43100 43100 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 196 342 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4445 6346 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 47741 49788 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 63116 46174 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 63116 46174 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 40 30 0
за розрахунками з бюджетом 1620 48 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 48 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5960 961 0
Усього за розділом IІІ 1695 6048 991 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 116905 96953 0

Примітки Активи пiдприємства станом на 31.12.2014 року складали:
I.Необоротнi активи: залишкова вартiсть нематерiальних активiв 1221 тис.грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї 683 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв 26039 тис.грн., довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1816 тис. грн., вiдстроченi податковi активи 127 тис.грн. Всього необоротних активiв 29886 тис.грн.
II. Оборотнi активи: запаси 14 тис.грн., товари 246 тис.грн., дебiторська заборгованiсть 66272 тис.грн., грошовi кошти та їх еквiваленти 12 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв 475 тис. грн., iншi оборотнi активи 48 тис.грн. Всього оборотних активiв 67067 тис.грн.
Пасиви пiдприємства станом на 31.12.2014 року складали:
I.Власний капiтал: статутний капiтал 43100 тис.грн., резервний капiтал 342 тис.грн., нерозподiлений прибуток 6346 тис.грн. Всього власний капiтал 49788 тис.грн.
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення: iншi довгостроковi зобов'язання (зобов'язання за облiгацiями та % за облiгацiями) 46174 тис.грн. Всього довгострокових зобов'язань 46174 тис.грн.
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 30 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання 961 тис. грн. Всього поточних зобов'язань 991 тис. грн. Валюта балансу: 96953 тис.грн. 100%
Оцiнка та розкриття статей балансу здiйснюється згiдно П(с)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Товариством розроблена внутрiшна облiкова полiтика, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку, за якими складається фiнансова звiтнiсть.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Шевчук Т. М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 21716 26362
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 17835 ) ( 23020 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

3881

3342
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6825 2360
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1515 ) ( 929 )
Витрати на збут 2150 ( 90 ) ( 51 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4430 ) ( 1084 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

4671

3638
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1 1
Інші доходи 2240 47 14
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 57 ) ( 76 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1835 ) ( 46 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

2827

3531
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -780 -607
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

2047

2924
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2047 2924

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 322 174
Витрати на оплату праці 2505 244 249
Відрахування на соціальні заходи 2510 84 89
Амортизація 2515 15641 18972
Інші операційні витрати 2520 3405 2845
Разом 2550 19696 22329

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За 2014 рiк Товариство отримало 2047 тис.грн. чистого прибутку.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Шевчук Т. М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

26180

29971
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 74
Надходження від повернення авансів 3020 13 31
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 295 223
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 113513 51691
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2596 )

( 4950 )
Праці 3105 ( 180 ) ( 187 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 93 ) ( 98 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1314 ) ( 998 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1001 ) ( 846 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 270 ) ( 32 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 43 ) ( 120 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1430 ) ( 43 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 109 ) ( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 149543 ) ( 65773 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -15263 9941
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 5893 2794
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 34434 40144
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 6529 ) ( 15446 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 1593 ) ( 34648 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 32205 -7156
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 17000 2700
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 15 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 12 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -17000 -2727
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -58 58
Залишок коштів на початок року 3405 70 12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 12 70

Примітки Залишок коштiв на кiнець року становить 12 тис.грн.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Шевчук Т. М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складений за прямим методом
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Шевчук Т. М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 43100 0 0 196 4445 0 0 47741
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 43100 0 0 196 4445 0 0 47741
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2047 0 0 2047
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 146 -146 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 146 1901 0 0 2047
Залишок на кінець року 4300 43100 0 0 342 6346 0 0 49788

Примітки Статутний капiтал Товариства складає 43100 тис. грн.
Резервний капiтал сформовано у сумi 342 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток складає 6346 тис. грн.
Всього власний капiтал на кiнець звiтно перiоду становить 49788 тис.грн.
Керівник Пархоменко Р. В.
Головний бухгалтер Шевчук Т. М.