Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35018320
Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "НД-Україна"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ТОВ "НД-Україна"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Товариство з обмеженою відповідальністю
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 04073
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: провулок Балтійський
Будинок: 20
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0445855288
Номер факсу емітента: 0445855288
Веб-сайт емітента: http://nd.ais.ua/
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2013

 

Вступ

      Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «НД-УКРАЇНА»
      Скорочене найменування: ТОВ «НД-УКРАЇНА»
      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35018320
      1.2. Дата проведення державної реєстрації: 15.03.2007 року;
      місце проведення державної реєстрації: Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація;
      Місцезнаходження емітента, засоби зв’язку, адреса електронної пошти та веб-сторінки:
      04073, м. Київ, провулок Балтійський, будинок 20;
      тел.: 044 585-52-88
      факс: 044 585-52-88
      e-mail: prv@nd.ais.ua
      веб-сторінка: http://nd.ais.ua/
      1.3. Строк існування емітента - 6 років, емітента створено на невизначений строк.
     
     

      1.4. Протягом звітного періоду операцій з купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язаних з основною діяльністю не було.

      1.5. Товариство не здійснювало структурних змін в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні у звітному кварталі
      1.6. Протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента не створювалося, набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента не було.
     
     

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента:
      - на початок звітного періоду - 43 100 000,00 грн.;
      - на кінець звітного періоду - 43 100 000,00 грн.
      Розмір власного капіталу емітента:
      - на початок звітного періоду - 44 817 000,00 грн.;
      - на кінець звітного періоду - 46 182 000,00 грн.

      1.8. Протягом звітного періоду об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо), у яких емітент став учасником або припинив участь не відбувалося.

      1.9. Емітент не є акціонерним товариством.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1.1. Фактори ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів - не впливають на діяльність емітента, з тієї причини, що емітент не є акціонерним товариством.
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента - не впливають на діяльність емітента, з тієї причини, що емітент не є акціонерним товариством.
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента - цей фактор не є суттєвим, враховуючи досить стабільне становище емітента. У разі суттєвого погіршення фінансового стану, можуть виникнути обмеження виплат основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента. Для усунення чи зменшення цього фактору ризику емітент намагається покращувати свій фінансовий стан та не допустити його погіршення.
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками - не є суттєвим,враховуючи стабільне становище емітента. У разі суттєвого погіршення фінансового стану, може виникнути ризик зменшення ліквідності, та як слідство - обмеження можливості відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками. Для усунення чи зменшення цього фактору ризику емітент намагається покращувати свій фінансовий стан та не допустити його погіршення.
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам - в емітента відсутні подібні дані, тому цей фактор не впливає на діяльність емітента. Емітент не може впливати на даний фактор.
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - відповідно до податкового законодавства України, оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються не може вплинути на розмір прибутку власника цінних паперів, Емітент не прогнозує ризику за цим фактором та не може впливати на нього.
      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав емітентом не прогнозуються.
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:
      - нерентабельність - протягом трьох останніх років ТОВ «НД-Україна» веде прибуткову діяльність і не припускає можливість збитків у подальшому. До факторів операційної діяльності емітента, що можуть впливати на фінансово-господарський стан слід віднести ризик невиконання або неналежного виконання контрагентами емітента договірних зобов’язань, насамперед, щодо сплати орендних платежів. Проте за допомогою системи контролю і шляхом відстежування та відповідної реакції на потенційні ризики емітента може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов’язків, процедури звірки заборгованності з контрагентами.
      - нестача ресурсів - емітент на даний час володіє достатніми ресурсами та не планує швидкого розвитку бізнесу, що може виснажити управлінські та оперативні ресурси;
      - конкуренти - основними видами дiяльностi емітента є: надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв; вантажних автомобiлiв; офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютерiв; iнших машин та устаткування, у тому числi сервiсного обладнання та iнструменту для СТО. За останнiй рiк збереглась тенденцiя щодо розвитку ринку послуг автосервiсних пiдприємств та автоцентрiв. Проведений аналiз свiдчить, що в умовах загострення економiчної кризи, найбiльш уразливою сферою дiяльностi пiдприємства є вiдновлення основних засобiв. Також пiдприємства мають потребу в придбаннi нових основних засобiв для дiагностування, обслуговування нових моделей авто, що стають бiльш технiчно складними в порiвняннi з моделями попереднiх рокiв. Це призводить до постiйного росту попиту на залучення орендованих основних засобiв та придбання основних засобiв, якi використовуються такими пiдприємствами.Тому емітент не вбачає гострої конкуренції в даному виді діяльності, на данний час емітент доволі твердо зайняв свою нішу в цій області та має постійних орендарів вже досить тривалий час.
      - собівартість - ризик зростання витрат на утримання та відновлення майна, що здається в найм, залежить в основному від цін на поставку основних засобів та ремонтні послуги. Данний ризик є не значним для емітента, так як зростання собівартості в свою чергу веде до зростання доходу.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) - даний ризик у емітента відсутній, так як емітент не займається ліцензованою діяльністю та діяльністю, що потребує дозволів;
      - нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу. Але основна частина зобов'язань емітента - це довгострокові зобов'язання зі строком погашення в 2021 році. На даний час цей фактор ризику є не суттєвим для емітента.
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності мінімальні, так як емітент не планує глобально розширювати свою діяльність;
      - неякісне технологічне обладнання - даний фактор ризику не суттєво впливає на стан емітента, так як емітент не займається виробництвом продукції, для якого потрібно високоякісне технологічне обладнання;
      - екологічні ризики - емітент не має ризиків, пов'язаних зі шкідливим впливом діяльності емітента на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.
      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента:
      - податкове навантаження - емітент є сумлінним платником податків, а його стабільна діяльність свідчить про те, що він може впоратися з податковим навантаженням, яке на нього покладає держава. Емітент має мінімальний вплив на цей фактор, в метою зменшення цього фактору емітент намагається й далі виконувати свої зобов'язання як якісного суб'єкта господарювання.
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента - даний ризик при існуючій законодавчій базі не має суттєвого впливу на діяльність емітента. Емітент має мінімальний вплив на цей фактор;
      - політична нестабільність - зумовлена значним рівнем політичних ризиків у країні в цілому, боротьбою між політичними партіями за сфери державного та економічного впливу, можливими змінами законодавства, та економіки країни. Можливість впливу цього фактору на емітента мінімальна.
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку - може суттєво вплинути на розвиток держави в цілому та діяльність емітента зокрема. Однак емітент досить позитивно оцінює економічне становище та оптимістично прогнозує темпи розвитку економіки, тому вплив цього фактору на емітента не є суттєвим.
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому - може вплинути на діяльність емітента. Однак емітент досить позитивно оцінює темпи росту інфляції та розвитку економічної системи держави взагалі, тому вплив цього фактору на емітента не є суттєвим.
      - неефективна судова система - може призвести до деяких втрат підприємства, так як емітент має судовий позов до конрагента у зв'язку з невиконанням своїх зобов'язань по поставці основних засобів та позов до ДПІ з приводу неправомірного зняття податкового кредиту з ПДВ та нарахування штрафних санкцій з цього приводу. Емітент прикладає максимум зусиль для відстоювання своїх прав, спираючись на законодавчу базу та залучення юридичної компанії для захисту інтересів емітента.
      - обмеження на валютні операції прямо не впливає на діяльність емітента, оскільки емітент не використовує ці операції у своїй діяльності. Але опосередковано діяльність емітента залежить від валютних операцій, оскільки емітент закуповує імпортний товар у посередників та основними клієнтами (орендарями) емітента є автосервісні підприємства та автоцентри, які в значній мірі залежать від обмежень на валютні операції. Емітент має мінімальний вплив на цей фактор, з метою зменшення цього фактору емітент намагається виконувати свої зобов'язання як якісного суб'єкта господарювання.
      2.2. Оцінка та управління ризиками здійснюється безпосередньо керівниками відділів підприємства, підконтрольно до вищого керівництва компанії. На підставі ретельного аналізу розробляються плани заходів, що є необхідними для запобігання чи подолання тим чи іншим негативним факторам.
      2.3. Емітент не має дочірніх підприємств.
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основні види діяльності емітента:
      77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н. в. і. г.
      77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
      77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
      77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
      46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
      46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
      Протягом звітного періоду емітент не розпочинав здійснювати нові види діяльності та не припиняв здійснювати існуючі види діяльності.
      3.2. Основними видами послуг емітента є надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв; вантажних автомобiлiв; офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютерiв; iнших машин та устаткування, в тому числi сервiсного обладнання та iнструменту для СТО за рахунок продажу яких емітент отримав понад 88% доходу за звітний період. Виробничої діяльності у звітному періоді емітент не здійснював. Експортних операцій емітент не здійснює та частки експорту в загальному обсязі не має.
      Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.
      Нових видів продукції, запропонованих емітентом на ринку у звітному періоді, а також планів щодо просування на ринку нових видів продукції емітент не має.

      3.3. Змін у системі збуту продукції, що відбулися у звітному періоді, емітент не має.
      3.4. Змін, що відбулися у джерелах надходження сировини, а також змін основних постачальників емітента та змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року, на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не відбувалось.
      3.5. Основним клієнтом емітента у звітному періоді є ТОВ "Глобал Автогруп", через якого було отримано понад 11,5% доходу. З даним клієнтом укладені договори на оренду майна, в т.ч. на оренду транспортних засобів. Орендна плата встановлена у відсотках до балансової вартості переданого в оренду майна, відновлення (поточний та капітальний ремонт) майна здійснюється за рахунок орендаря, строк дії договору - не визначений, з правом розірвання в будь-який час, з попередження за місяць до розірвання. Всі інші клієнти - це в основному торгівельно-сервісні підприємства з продажу та ремонту автомобілів. автоцентри, через яких в розрізі клієнтів було отримано менше 10 відсотків доходу. У звітному періоді суттєвих змін щодо зменшення / збільшення кількості основних клієнтів не відбувалось.
      3.6. Емітент не здійснює спільну діяльність.

      3.7. Емітент дозволів та ліцензій не має.
      3.8. Протягом звітного періоду емітент не набував прав інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) та не припиняв права інтелектуальної власності на існуючі об’єкти.

      3.9. Емітент не здійснює науково-дослідну роботу та розробки.
      3.10. Протягом звітного періоду емітент здійснив капітальні інвестиції на суму 4054 тис.грн., що пов’язані з господарською діяльністю. Капітальні інвестиції були здійснені на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для здачі їх в оренду. Джерелом фінансування капітальних інвестицїй були власні кошти, отримані від господарської діяльності емітента.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Первісна вартість основних засобів на початок поточного року складає 90542 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року - 47058 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 93304 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 45855 тис. грн.
      Переоцінка основних засобів у звітному періоді не проводилась. Змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів у звітному періоді не відбувалось. Структура основних засобів емітента диференційована та складається з транспортних засобів, сервісного та складського обладнання, інвентаря, меблів, офісної. в тому числі комп'ютерної та побутової техніки та інших необоротних матеріальних активів. Емітент застосовує прямолінійних спосіб нарахування амортизації.
      4.2. Суттєвих змін за звітний період у структурі основних засобів виробничого призначення не відбувалось. Рівень зносу основних засобів на початок звітного періоду складає 48% та становить - 43484 тис.грн., рівень зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає 51% та становить 47449 тис. грн. Забезпечення потреб поточної діяльності емітента основними засобами відповідає необхідному рівню і при необхідності забезпечується новими придбаннями основних засобів, або їх модернізацією. За звітний період придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 3915 тис. грн. та проведено модернізацію обладнання та інших активів на суму -79 тис.грн.
      4.3. За звітний період понесені витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів на суму 71 тис.грн., що порівняно з аналогічним періодом року, що передував звітному більше в двічі. Причини збільшення витрат на поточний та капітальний ремонт звітного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року пов'язані зі зносом та заміною запчастин на транспортні засоби.
      4.4. Первісна вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період становить - 1747 тис.грн., в забезпечення виконання зобов'язань ПІІ "Автоінвестстрой-Брок" (позичальник), згідно з кредитним договором на суму 3300 тис. доларів США на строк по 24.03.2016 року зі сплатою 11,5% річних.
      4.5. Станом на кінець звітного періоду емітент не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись становить - 1434 тис.грн.
      Емітент не має на кінець звітного періоду основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу та основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.
      4.6. Емітент не має додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
      4.7. Емітент не має незавершених капітальних інвестицій у будівництво, а також авансових платежів для фінансування капітального будівництва за звітний період.
      Вартість незавершених капітальтних інвестицій у придбання, реконструкції та модернізації необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих), що здійснюються емітентом за звітний період становить - 920 тис. грн.

      4.8. Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду становить 15 осіб, в тому числі за основним місцем роботи - 14 осіб, з них осiб, що працюють на умовах неповного робочого дня - 1 особа, за сумісництвом - 1 особа. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду становить 66 тис.грн.
      5.2. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі - відсутня.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не відбувалось.

      6.2. Посадові особи емітента прямо або опосередковано часток в статутному капіталі емітента не мають.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Пархоменко Руслан Володимирович - директор (3 роки) 1972 вища - - - - - - директор (за сумісництвом) Товариство з обмеженою відповідальністю "Опус плюс" код ЄДРПОУ 36698261, директор (за сумісництвом) Приватне підприємство фірма "Сандра Інтернешнел" код ЄДРПОУ 20701621, менеджер з адміністративної діяльності (за сумісництвом) Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Автогруп" код ЄДРПОУ 38097363
Шевчук Тетяна Миколаївна - головний бухгалтер (4 роки) 1979 вища - - - - - - посад на інших підприємствах не займає
Максимова Вікторія Іванівна - голова ревізійної комісії (1,5 років) 1966 вища - - - - - - фінансовий директор Товариство з обмеженою відповідальністю "Група компаній АІС" код ЄДРПОУ 36308223
Ємельянова Валерія Яківна - член ревізійної комісії (1,5 років) 1973 вища - - - - - - начальник управління "Казначейство" Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомобільна компанія "Укравтоторг" код ЄДРПОУ 36308337
Бежануца Сергій Миколайович - член ревізійної комісії (1,5 років) 1975 вища - - - - - - начальник відділу фінансового аудиту Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Автогруп" код ЄДРПОУ 38097363

      6.3. У емітента відсутні дочірні підприємсва.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      6.4. Інформація щодо наведених нижче обставин:
      - процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент ппровадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство - відсутня;
      - наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності - відсутня.
     

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Загальна кількість учасників емітента на кінець звітного періоду є 2 юридичні особи:
      1. Компанiя "FIREMARK RESOURCES CORP." ("ФАЙРМАРК РIЗОРСИЗ КОРП."), зареєстрована у Республіці Панама 26 лютого 2007 року реєстраційний номер F556547/D 1088868.
      2. Компанія “NAVITRON PROJECTS CORP.” (“НАВІТРОН ПРОДЖЕКТС КОРП.”), зареєстрована у Республіці Панама 19 березня 2007 року записано в Технологічній Інформаційній Системі Державного Реєстру Панами Розділ: Торгівельний, папка № 559759, Літерне позначення: S.A. документ №1100917

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Компанія "FIREMARK RESOURCES CORP." ("ФАЙРМАРК РІЗОРСИЗ КОРП." F556547/D1088868 21550000 - 21550000 50 50
Компанія "NAVITRON PROJECTS CORP." ("НАВІТРОН ПРОДЖЕКТС КОРП." 559759 S.A. 21550000 - 21550000 50 50

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку - відсутня.
      8.2. Операції з афілійованими особами - відсутні

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент:
      - Апеляцiйна скарга на Постанову Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 21.01.2013р. по справi № 2а-17098/12/2670 за адмiнiстративним позовом ТОВ "НД-Україна" до Державної податкової iнспекцiї у Оболонському районi мiста Києва ДПС України про скасування податкового повiдомлення-рiшення №0000471530 вiд 16.08.2012р. на зменшення вiд'ємного значення суми ПДВ у розмiрi 4170387 грн. та №0000931530 вiд 28.10.2012р. на збiльшення суми грошового зобов'язання з ПДВ у розмiрi 1063615 грн. Справа знаходиться на розглядi в Київському апеляцiйному адмiнiстративному судi.
      - Заява ТОВ "НД-Україна" про видачу судового наказу на виконання рiшення Постiйно дiючого третейського суду при асоцiацiї "Бiзнес центр "Правозахист" у справi №6/06-12 вiд 06.12.2012р. за позовом ТОВ "НД-Україна" до ТОВ "Будмонтаж "Забудова" про стягнення заборгованостi, неустойки, процентiв за користування чужими грошовими коштами на загальну суму 428086,04 грн. Справа знаходилась на розглядi в Господарському судi мiста Києва. Господарським судом міста Києва було видано наказ №910/29 від 11.03.2013р. про примусове виконання ухвали суду стягнути з ТОВ "Будмонтаж "Забудова" на користь емітента грошові кошти в сумі 219880,00 грн.- основного боргу, 50022,70 грн. - неустойки, 3909,10 грн. - витрат, пов'язаних із розглядом третейського спору та 1720,50 грн. - витрат по сплаті судового збору. Наказ про примусове виконання ухвали суду буде передано до Відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції для відкриття виконавчого провадження.
      9.2. Емітентом протягом звітного періоду було виплачено штрафних санкцій на суму 506,99 грн. за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (10% штраф та пеня за 2 дні прострочки платежу). Несвоєчасна сплата була пов'язана з помилковим перерахуванням єдиного соціально внеску на рахунок з податку на доходи фізичник осіб (ПДФО), що призвело до недоплати по єдиному соціальному внеску та переплаті ПДФО.
     

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1. Емітент не проводив емісію акцій

      10.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):
      10.2.1. Іформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином.
      Цінні папери, які знаходяться в обігу:
      - вид - облігації підприємств
      - форма випуску - іменні, відсоткові
      - форма існування - бездокументарна
      - серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія А;
      - дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 07.02.2012р. №5/2/12;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
      - кількість цінних паперів випуску - 630 шт.;
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 100 000,00 грн.;
      - загальна номінальна вартість випуску - 63 000 000,00 грн.;
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
      - кредитний рейтинг цінних паперів емітента - не встановлювався;
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску - погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20. Дата початку погашення облігацій - 20 січня 2021 року. Дата закінчення погашення облігацій - 20 лютого 2021 року. Погашення облігацій здійснюється емітентом виключно у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - відсоткова ставка за облігаціями встановлюється в розмірі 0,1% (одна десята) відсотка річних. Виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій та нарахований відсотковий дохід виплачується протягом 30 календарних днів з дня пред’явлення облігацій емітенту для погашення.
      - цінні папери є незабезпеченими облігаціями;
      - цінні папери не є конвертованими цінними паперами.
      Емітент не має випуску цінних паперів, реєстрація якого у звітному періоді була скасована.
      Емітент не має випуску цінних паперів, зобов'язання за якими не виконані або виконані неналежним чином.

      10.2.2. Емітент розмістив облігації звичайні (незабезпечені).

      10.2.3. На кінець звітного періоду у емітента не має цінних паперів, що перебувають у процесі розміщення.

      10.2.4. Емітент не приймав рішення у поточному році проводити додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій):

      10.3. Котирувальною комісією Української фондової біржі (протокол №27 від 15.02.2013 року) було прийнято рішення про включення облігацій іменних відсоткових, звичайних серії А (UA4000135412) ТОВ «НД-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018320) до Котирувального списку «Б» (2 рівень лістингу) Біржового реєстру УФБ. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 05/2/12, дата реєстрації 07.02.2012 р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про включення облігацій ТОВ «НД-УКРАЇНА» в лістинг ПрАТ «Українська фондова біржа» (код ЄДРПОУ 14281095) було прийнято 11.02.2013 р. директором ТОВ «НД-УКРАЇНА» Пархоменко Р.В. та оформлено Рішенням б/н від 11.02.13р. Датою внесення облігацій іменних відсоткових, звичайних серії А ТОВ «НД-УКРАЇНА» у лістинг УФБ є 15.02.2013 року. Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку.
      - повне найменування організатора торгівлі: ПрАТ «Українська фондова біржа»;
      - дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента: Договір про підтримання лістингу облігацій підприємств №12 від 15.02.2013 року;
      - вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі: облігації бездокументарні іменні, відсоткові, звичайні, серії А
      – кількість цінних паперів, що розміщуються емітентом: 630 (шістсот тридцять) штук, номінальна вартість однієї облігації – 100 000,00 (сто тисяч) гривень, загальна номінальна вартість – 63 000 000,00 (шістдесят три мільйони) гривень.
      - кількість цінних паперів щодо яких вчинена дія: 630 (шістсот тридцять) штук, спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв 100 %.
      - назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента: Котирувальний список «Б» (2 рівень лістингу) Біржового реєстру УФБ.
      Протягом звітного періоду на УФБ здійснювались торги облігаціями серії А (UA4000135412) ТОВ «НД-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35018320) , які внесені до Котирувального списку «Б» (2 рівень лістингу) Біржового реєстру УФБ. Найвища ціна облігації склала 100 000,00 грн. Найнижча ціна облігації склала 100 000,00 грн.

      10.4.Емітент не є відкритим (публічним) акціонерним товариством.
     

      10.5. Особа, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України:
      повне найменування - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»,
      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711,
      місцезнаходження особи – 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.3
      Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322,
      виданої ДКЦПФР на підставі рішення від 19.09.2006 року №823
      Договір на обслуговування емісії цінних паперів - №Е4272 від 21.10.2011р.
      Протягом звітного періоду особа що веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не змінювалась.

      10.6. Емітент не має цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України.

      10.7. Емітент не має інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів).

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, емітентом не надається.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      Протягом звітного періоду в емітента не сталося суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності, а також не очікуєтся суттєвих змін і в подальшій діяльності емітента. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює кон`юнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку.
      Найбільш суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний рік, як і ті, які можуть покращити результати діяльності емітента є економічні та політичні фактори, у першу чергу стан країни у межах якій здійснює свою діяльність емітент. Ймовірність виникнення факторів підвищення економічного стану розвитку та покращення політичної ситуації в країни оцінюється емітентом як висока. Також емітент сподівається на тривалу дію цих факторів.
      Протягом звітного періоду емітентом не були понесені значні та суттєві витрати з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, окрім поточної господарської діяльності, які направлена на виконання цієї мети. Емітент за звітний період поніс витрати на реконструкцію та модернізацію основних засобів у сумі - 80 тис.грн., на ремонт основних засобів - 71 тис.грн. У звітному періоді було придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 3915 тис.грн.
      Емітент очікує покращення стану галузі, в якій здійснює свою діяльність та бачить позитивні тендеції в галузі стосовно виробництва, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року. Вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році можуть мати у найбільшій мірі вже вказані вище політичні та економічні фактори розвитку країни, але емітент сподівається на вирішення невизначеностей у ціх факторах та тенденції емітентом оцінюються як добрі.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Пархоменко Руслан Володимирович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Шевчук Тетяна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35018320
1.1.2. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "НД-Україна"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ТОВ "НД-Україна"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Товариство з обмеженою відповідальністю
1.1.5. Поштовий індекс 04073
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця провулок Балтійський
1.1.10. Будинок 20
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва А00 №819113
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 15.03.2007
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 43100000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 43100000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Філія АБ "Південний" м. Київ 320917 26001301759801 гривня
Філія АБ "Південний" м. Київ 320917 26045301759801 гривня
Печерська філія ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Київ 300711 26000060407154 гривня
Філія "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит" м. Київ 300937 26009015659501 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. 77.39
Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп`ютерів 77.33
Надання в оренду вантажних автомобілів 77.12
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.11
Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
Оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткованням 46.66

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа" Акціонерне товариство 14281095 01601, м. Київ, пров.Рильський, буд.10, тел.(044) 279-41-58 , факс (044) 279-41-58 Організація торгівлі на фондовому ринку ДКЦПФР 26.04.2011 АВ №581214
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.3, тел.(044) 279-65-40 , факс (044) 279-13-22 Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів ДКЦПФР 19.09.2006 АВ №581322
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Актив-Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 30785437 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд.23-Б, тел.(044) 498-56-52 , факс (044) 491-55-33 Аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Аудиторська палата України 30.03.2001 №2315

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
07.02.2012 №5/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 100000 630 бездокументарна іменні 63000000 0.1 з 20.01.2021 по 20.02.2021 20.02.2021

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення
будівлі та споруди 290 330 290 330
машини та обладнання 16759 16756 16759 16756
транспортні засоби 16245 15073 184 112 16429 15185
інші 13580 13584 13580 13584
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього 46874 45743 184 112 47058 45855

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 46182000 44817000
Статутний капітал 43100000 43100000
Скоригований статутний капітал 43100000 43100000
Опис* Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3082 тис. грн. Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1717 тис. грн.
Висновок** Розрахункова вартiсть чистих активiв (46182 тис. грн. ) бiльше статутного капiталу (43100 тис. грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Розрахункова вартiсть чистих активiв (44817 тис. грн. ) бiльше статутного капiталу (43100 тис. грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
15.02.2013 19.02.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.03.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 950 877
     первісна вартість 011 1363 1380
     накопичена амортизація 012 413 503
Незавершені капітальні інвестиції 020 907 920
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 47058 45855
     первісна вартість 031 90542 93304
     знос 032 43484 47449
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060 51 51
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 48966 47703
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 1 1
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140 222 78
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 9039 10638
     первісна вартість 161 9089 10688
     резерв сумнівних боргів 162 50 50
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 5963 11346
     за виданими авансами 180
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 47264 48663
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 12 148
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 264 71
Усього за розділом II 260 62765 70945
III. Витрати майбутніх періодів 270 755 620
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 112486 119268
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 43100 43100
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 112 196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1605 2886
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 44817 46182
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 2700 2700
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 63000 63000
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470 53 69
Усього за розділом III 480 65753 65769
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 12 4
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 669 517
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540
     з бюджетом 550 284
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 4
     з оплати праці 580 8
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 951 6784
Усього за розділом IV 620 1916 7317
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 112486 119268

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8557 4190
Податок на додану вартість 015 1414 694
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030 1
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7143 3495
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5948 4333
Валовий:
     прибуток 050 1195
     збиток 055 838
Інші операційні доходи 060 789 120
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 233 144
Витрати на збут 080 16 3
Інші операційні витрати 090 344 126
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 1391
     збиток 105 991
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 1 130 7 121
Фінансові витрати 140 22 7
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 11 21
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 1365
     збиток 175 898
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 1365
     збиток 195 898
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 1365
     збиток 225 898
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 22 29
Витрати на оплату праці 240 66 38
Відрахування на соціальні заходи 250 24 13
Амортизація 260 4901 3693
Інші операційні витрати 270 772 527
Разом 280 5785 4300
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

      Відсутні